I. Obecná ustanovení

 

Uvedené obchodní podmínky se týkají práv a povinností mezi společností MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r.o., IČO: 28086953 provozující pod značkou La Casa Nova internetové stránky www.lacasanova.cz (dále jen „dodavatel“) na straně jedné a zákazníkem (dále jen „kupující“) na straně druhé. Jejich předmětem je dodávka zboží či služeb dle výběru na internetovém obchodu www.lacasanova.cz. . Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), popř. Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 

 

II. Objednávání zboží

 

 1. Objednávat zboží lze prostřednictvím elektronického obchodu www.lacasanova.cz . O přijetí objednávky je dodavatel povinen informovat kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Dodavatel musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Může se stát, že mezi objednávkou kupujícího a jejím vyřízením bude objednaná položka vyprodána. V takovém případě nabídne dodavatel podobné zboží nebo je v této položce nesplní podle §1732 odst.2. Povinnost potvrzení přijetí objednávky je nutná i v případě vyprodání zásob.
 2. V případě změny objednávky ze strany kupujícího po potvrzení objednávky dodavatelem, je tato změna možná pouze po vzájemné dohodě obou stran.

 

 

III. Kupní cena a platební podmínky

 

 1. Uvedené kupní ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží a jsou uvedeny vždy včetně příslušného DPH.
 2. V případě objednávky zboží včetně dopravy zboží na místo určené kupujícím, je cena dopravného kalkulována vždy dle konkrétní objednávky a její výše je závislá na způsobu přepravy, objemu poptávaného zboží a adresy místa doručení. Konečná cena, kde bude již zahrnuto i dopravné, bude předem konzultována s kupujícím.
 3. Platbu za objednané zboží je možné realizovat níže uvedeným způsobem:
 4. a) Předem bezhotovostním stykem, tzn. platba bankovním převodem na účet dodavatele s následným odesláním (zavezením) zakoupeného a uhrazeného zboží. Platbu provede kupující na základě daňového dokladu, vystaveného dodavatelem a doručeného kupujícímu elektronickou poštou. Kupující je povinen uhradit platbu dle příslušného variabilního symbolu a dle lhůty splatnosti uvedené na daňovém dokladu. V opačném případě pozbývá objednávka platnosti.
 5. b) V hotovosti dodavateli na adrese skladových prostor v případě nabytí zboží osobním odběrem zboží. Osobní odběr objednaného zboží není zpoplatněn.
 6. c) Dobírkou, tzn. platba v hotovosti pracovníkovi příslušné dopravní společnosti v okamžiku předávání zboží na adrese uvedené v objednávce jako adresa doručovací. Cenu za dopravu zboží hradí kupující.

Upozorňujeme, že zboží na dobírku do zahraničí neposíláme. V případě zasílání zboží do zahraničí je požadována platba předem a dodání zboží se řídí dle bodu III. odst. 1

 1. U objednávek zboží se zvláštní specifikací požadavků kupujícího je dodavatel oprávněn vyžádat od kupujícího zálohu ve výši 50% z celkové kupní ceny, popř. ve vzájemně dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje souhlas dodavateli o poskytnutí zálohové platby spadající do okruhu zboží definovaných v § 12 odst.. 5 zákona č.. 108/2000 Sb o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet dodavatele nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci.

 

 

IV. Dodací podmínky

 

 1. Dodavatel je povinen splnit závaznou objednávku kupujícího a dodat zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu, případně zajistit dopravu zboží. Dodavatel je dále povinen předat či zaslat doklad nezbytný k převzetí zboží. Dodavatel má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 2. Dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Ověřte si dodací lhůtu telefonicky nebo e-mailem, protože vzhledem k šíři nabízeného sortimentu <b>NELZE</b> garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné PRODLOUŽENÍ publikované dodací lhůty. Garantujeme dodací lhůtu, kterou vám slíbíme při koupi.
 3. Dodání objednaného zboží se uskutečňuje následným způsobem:
 4. a) Osobním odběrem zboží na adrese skladových prostor dodavatele
 5. b) Zavezením zboží vlastními vozidly dodavatele nebo zaslání dopravní společností na adresu uvedenou v objednávce jako adresa doručovací a to na dobírku nebo popř. po úhradě kupní ceny bezhotovostním stykem.
 6. Převzetí objednaného zboží osobním odběrem i doručením zboží dopravní společností se uskuteční pouze v pracovní dny.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.
 8. Zboží vyexpedované ze skladových prostor dodavatele je vždy opatřeno ochrannými obaly, tzn. příslušnými kartony, popř. ochrannou fólií. Zboží je vždy, bez výjimky předáno v takovém stavu, aby nedošlo k poškození zboží. V případě osobního převzetí zboží kupujícím u dodavatele stvrzuje kupující tuto skutečnost obdržením a podepsáním předávacího protokolu.
 9. Kupující je povinen převzít objednané zboží, uhradit dodavateli dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů spojených na doručení zboží. V případě nepřevzetí zboží odeslaného prostřednictvím dopravní společnosti na základě uzavřené odeslané a potvrzené objednávky z jiných než zákonných důvodů nebo v případě nutnosti opakování dodávky z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, je dodavatel oprávněn od kupujícího požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů, tzn. náhradu za vzniklé škody.
 10. Kupující je povinen zkontrolovat zboží i jeho obal v okamžiku převzetí zboží. V případě, že zboží nebo obal zboží budou mechanicky poškozeny, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit přítomnému kurýrovi dopravní společnosti. V takovém případě vyhotoví dopravce záznam o poškození zboží, popř. obalu a kupující správnost záznamu potvrdí svým podpisem. Na základě takového záznamu může následně kupující požadovat od dodavatele nápravu věci, tj. poskytnout odstranění vady zboží nebo slevu na zboží nebo dodat kupujícímu nové zboží. Stejným způsobem kupující jedná i v případě obdržení neúplné nebo nesprávné zásilky.
 11. Zákazník je povinen neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv vady na výrobku po vybalení, kdy obal nebyl poškozen, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.
 12. Dopravné při objednávce nad 40.000,-vč. DPH v rámci ČR je zdarma. Dopravné mimo ČR a při objednávce do 40.000,-vč. DPH Kč hradí zákazník.

 

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Uzavřenou kupní smlouvu je možné na základě dohody obou stran kdykoliv zrušit a to pouze písemnou formou zahrnující i elektronickou poštu. Dohoda musí obsahovat akceptaci zrušení kupní smlouvy obou stran a dále dojednání podmínek zrušení smlouvy.
 2. V případě prodlení dodavatele s plněním jeho závazku, tj. zejména s dodáním zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud dodavatel nesplní svůj závazek ani v přiměřené dodatečné lhůtě.
 3. V souladu s §1829 NOZ (Nového občanského zákoníku) má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (v případě dodání ve více etapách pak od poslední zásilky). Veškeré náklady na dopravu předaného zboží hradí kupující, který osobně na své vlastní náklady doručí nebo zajistí doručení zboží na adresu dodavatele a to po předchozí dohodě elektronickou poštou.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14dní, vrátí kupující zboží v původním stavu, včetně původního obalu, nepoškozené, nepoužité, včetně příslušenství a faktury k předmětnému zboží. Následně kupující obdrží elektronicky dobropis na částku za objednané zboží, nikoli na náklady na dopravu. Vyplněný a podepsaný dobropis je potřeba zaslat poštou na adresu dodavatele (nelze bohužel elektronicky). Po splnění všech výše uvedených podmínek, bude kupní cena vrácena kupujícímu ve lhůtě do 14dnů od doručení dobropisu dodavateli, bankovním převodem na účet uvedený kupujícím.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, konkrétně v případě poškození nebo použití zboží, nedodání zboží v původním stavu a obalu, apod., má dodavatel nárok na náhradu způsobené škody. Nárokovanou finanční výši na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení ve výši 1,5% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

 

VI. Odpovědnost za vady

 1. Dodavatel neodpovídá za vady a poškození vzniklé běžným používáním zboží, mechanickým poškozením apod.

 

 

 

VII. Záruční podmínky

 

 1. Zákonná záruční lhůta činí 24 měsíců pro osobní používání fyzických osob v domácnosti a 12 měsíců pro užívání právnických osob a začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 2. V rámci záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění udané vady. V takovém případě je kupující povinen kontaktovat dodavatele elektronickou poštou a písemně definovat druh a rozsah vady na zboží. Poté je dodavatel povinen bezodkladně informovat kupujícího o možnostech řešení reklamace jako např. výměnou zboží, vrácením kupní ceny, poskytnutím slevy na zboží, apod. V případě nutnosti dodavatele převzít zboží od kupujícího k odstranění udané vady, je kupující povinen doručit zboží na vlastní náklady na adresu dodavatele (NEZASÍLAT DOBÍRKOU!!! Takto poslané zboží na reklamaci nebude akceptováno). Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit nebo je příčinou nemožného řádného užívání věci, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.
 3. Reklamace se vyřizuje bezodkladně, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od písemného přijetí reklamace. Tato lhůta platí v případě, že se dodavatel a kupující nedohodnou na jiném termínu.
 4. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na dodavatele v níže uvedených případech.

– Pokud kupující v době akceptace objednávky věděl o vadě na zboží, byl na ni dodavatelem upozorněn, popř. provedl objednávku zboží s definovanou vadou.

– Pokud kupující nesdělil viditelné vady na zboží dodavateli, resp. dodávajícímu kurýrovi při převzetí zboží.

– Po uplynutí záruční lhůty

– V případě mechanického poškození zboží způsobeným kupujícím

– V případě neodborného zacházení se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží

– V případě poškození při vlastní dopravě zboží nebo dopravy zvolené dle vlastního výběru kupujícím

– V případě poškození zboží vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.

– V případě zásahu do zboží k tomu neoprávněné osoby

 1. Není-li kupující spokojen s vyřízením reklamace, má právo se obrátit na orgány státního dozoru, nebo na soud. (§1820, odst.1j)

 

 

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

 

 

Provozovatel:

MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r.o.

Petrská 23, Nové Město, 110 00  Praha 1

IČO  28086953

DIČ  CZ28086953

Číslo účtu: 4808756001/5500